Backlink Checker


Nhập tên miền (Domain)Captcha

Backlink Checker

Backlink Checker là gì?

Nếu trang web của bạn hoặc các trang web cụ thể có nhiều liên kết trỏ đến chúng từ nhiều trang web có thẩm quyền, các công cụ tìm kiếm như Google và Bing có thể coi đây là dấu hiệu cho thấy nội dung của bạn có chất lượng cao. Kết quả là các trang web của bạn sẽ có khả năng hiển thị tìm kiếm và xếp hạng SERP cao hơn.

Nghiên cứu backlink là điều cần thiết để tìm hiểu các xu hướng, mẫu và cơ hội liên kết.
Mở trình kiểm tra liên kết ngược hoặc công cụ phân tích liên kết ngược và nhập URL trang web của đối thủ cạnh tranh của bạn. Khi báo cáo đã sẵn sàng, bạn sẽ nhận được danh sách mọi liên kết ngược liên kết đến trang web của đối thủ cạnh tranh đó.

Backlink hoạt động như thế nào?

Các backlink truyền dẫn liên kết từ trang này sang trang khác, đó là số lượng thẩm quyền hoặc giá trị mà một liên kết gửi đến trang web mà nó liên kết đến. Các liên kết từ các trang web có thẩm quyền và có liên quan sẽ nhận được nhiều liên kết hơn và kết quả là giúp các trang có thứ hạng SERP cao hơn.

Backlink chất lượng cho công cụ tìm kiếm biết rằng một nguồn đáng tin cậy xác nhận chất lượng nội dung của trang. Vì vậy, các liên kết từ các trang có thẩm quyền có thể tăng thứ hạng trang. Tuy nhiên, các liên kết ngược từ các trang web spam có thể gây hại cho thứ hạng của trang web và thậm chí dẫn đến hình phạt.