Plagiarism Checker

Dán (Ctrl + V) bài viết của bạn vào bên dưới rồi bấm Kiểm tra đạo văn!Captcha

Giới hạn tối đa 1000 từ cho mỗi lần tìm kiếm.
Tổng số từ: 0

Đang kiểm tra...

Plagiarism Checker

Plagiarism Checker - Trình kiểm tra đạo văn là gì?

Trình kiểm tra đạo văn là một công cụ trực tuyến giúp các nhà văn, người viết blog và quản trị viên web kiểm tra đạo văn. Nó quét và so sánh các tệp với văn bản đã gửi để phát hiện đạo văn, từ đó chúng ta có thể dùng công cụ Người viết lại - Article Rewriter để tự động thay đổi từ ngữ bằng những từ đồng nghĩa nhưng vẫn giữ ý nghĩa ban đầu.

Trình kiểm tra đạo văn hoạt động như thế nào?

Quét dữ liệu có sẵn trực tuyến trên các công cụ tìm kiếm để kiểm tra đạo văn. Nó có một thuật toán nâng cao cho phép máy phát hiện đạo văn của chúng tôi tìm thấy nội dung được sao chép hoặc diễn giải. Sau khi phát hiện ra đạo văn, nó cung cấp đoạn văn bản được cho là đạo văn.

Nếu không tìm thấy kết quả phù hợp nào, một thông báo sẽ hiển thị “Không tồn tại!”