URL Encoder / Decoder

Nhập văn bản mà bạn muốn mã hóa hoặc giải mã:Captcha

URL Encoder / Decoder

Mã hóa URL có nghĩa là các ký tự của URL được thay thế bằng một hoặc nhiều ký tự bộ ba chứa ký tự phần trăm và ý nghĩa của bộ giải mã URL là chúng có thể giải mã URL thành định dạng mà con người có thể đọc được. Mã hóa phần trăm cũng là tên của mã hóa URL là mã định danh tài nguyên thống nhất theo một số biện pháp. Các ký tự được phép chỉ được bảo lưu hoặc không được lưu trữ. Các ký tự dành riêng là những ký tự đôi khi có các ký tự đặc biệt. Và các ký tự chưa được lưu trữ không có ý nghĩa đặc biệt. Ngoài ra còn có các kiểu con của các ký tự dành riêng và không được đặt trước này. Những điều này như sau:

  • Mã hóa phần trăm ký tự dành riêng, 
  • Mã hóa phần trăm các ký tự chưa được đặt trước, 
  • Mã hóa phần trăm ký tự phần trăm, 
  • Mã hóa phần trăm dữ liệu tùy ý, 
  • Dữ liệu nhị phân
  • Dữ liệu ký tự, v.v.

Trong việc hack và theo dõi, có khả năng mất dữ liệu. Url của bất kỳ trang web nào là một cách đơn giản để theo dõi và hack bất kỳ trang web nào. Công cụ Bộ mã hóa / Bộ giải mã URL được sử dụng để thêm các ký tự đặc biệt vào tham số URL. Mã hóa URL còn được gọi là mã hóa theo phần trăm. Mã hóa URL thay thế những ký tự không được phép bằng% với 2 giá trị thập lục phân bổ sung. Giải mã có ý nghĩa riêng của nó. Vì vậy, nó rất dễ dàng để mã hóa và giải mã bất kỳ url nào một cách trực tuyến và miễn phí với công cụ seo nhỏ một cách dễ dàng. Bằng cách mã hóa và giải mã trang web rất khó theo dõi của nó.

Cách sử dụng URL Encoder / Decoder

Công cụ Bộ mã hóa / Giải mã URL trực tuyến miễn phí Share Thủ Thuật hoạt động khi bạn thêm một chuỗi văn bản vào không gian được cung cấp trên liên kết này https://sharethuthuat.com/seo-tools/url-encoder-decoder. Sau đó, tất cả những gì bạn phải làm là nhấp vào nút “Mã hóa” hoặc “Giải mã” và nó sẽ hiển thị kết quả ngay lập tức.

Điều này sẽ hữu ích khi bạn muốn chuyển URL JavaScript được mã hóa với một văn bản khó đọc thành một văn bản dễ đọc hơn. URL thường chứa ký tự hoặc ký tự không phải chữ số và chữ cái sẽ được mã hóa thành “%” (ký hiệu phần trăm), theo sau là một vài văn bản chữ và số. Sau đó, các khoảng trắng trong văn bản sẽ được mã hóa bằng ký hiệu “+”.

URL chỉ có thể được chuyển đến Internet bằng cách sử dụng bộ ký tự ASCII. Vì các URL này đi kèm với các ký tự bên ngoài bộ ASCII, nên URL cần được chuyển đổi thành định dạng ASCII có thể sử dụng được. Mã hóa URL này được sử dụng để thay thế các ký tự ASCII không an toàn bằng dấu phần trăm (%) theo sau là hai chữ số thập lục phân. Mã hóa URL thay thế một khoảng trắng bằng dấu cộng (+) hoặc bằng% 20.